A

 • açgözlü: greedy
 • açık kaynak: open source
 • açık regresyon: explicit regression
 • açıklık: range
 • açılım: expansion
 • açılmış: unfold
 • adım büyüklüğü: stepsize
 • adım kaydırma: stride
 • ağ: network
 • ağaç yapılı: hierarchical
 • ağaççık: stump
 • ağırlık: weight
 • ahlaklılaştırma: moralization
 • akan: running
 • akıl: yürütme: reasoning
 • aktif öğrenme: active learning
 • alan: region
 • algı: perception
 • algı alanı: receptive field
 • algılayıcı: perceptron
 • algoritma: algorithm
 • alıcı: receiver or sensor
 • alıştırma: exercise
 • altçizge: subgraph
 • altküme: subset
 • altuzay: subspace
 • anabilim: semantics
 • anahtarlı çizelge: hash table
 • anlamlılık: significance
 • anlmasal: semantic
 • anlamsal bölümleme: semantic segmantation
 • anlaşarak yönlendirme: routing-by-agreement
 • anlayışlı: receptive
 • anma: recall
 • ara değerlemek: interpolate
 • aralık: interval
 • arama: search
 • araştırma: research
 • ardışık: cascade
 • artçı: posthoc
 • artı: positive
 • artık: residual
 • artık değişken: slack variable
 • artımlı: incremental
 • artırılmış gerçeklik: augmented reality
 • asal: canonical or primal
 • asıl örnek: prototype
 • aşırı eğitme: overtraining
 • aşırı öğrenme: overfitting
 • ata: ancestor
 • ayarlama: tuning
 • ayırtaç: discriminant
 • aykırı: outlier
 • ayrık: mutually exclusive
 • ayrıntı: detail
 • ayrışım: decomposition
 • ayrıt: arc or edge
 • azalımlı: decremental

B

 • bağ: link
 • bağımsız ve özdeşçe dağılmış: iid
 • bağımsızlık: independence
 • bağımsız değişken: predictor
 • bağlanım: regression
 • bağlanım çiziti: regressogram
 • bağlantı: connection
 • bağlantısallık: connectivity
 • bağlamak: concatanate
 • bağlantıyı atla: skip connection
 • bağlı: coupled
 • bağlı çizge: connected graph
 • bakışımlı: symmetric
 • başarım: performance
 • başlatıcı: initializer
 • basşlangıç: inception
 • bayesçi: Bayesian
 • bedel: cost
 • beklenti büyütme: expectation-maximization
 • belge: document
 • belirli bir forma getirmek: standardize
 • belirti: symptom
 • belirtim: predicate
 • belit: axiom
 • bellek: memory
 • benzetim: simulation
 • betimleme: description
 • betimlemek: characterize
 • bildirim: expression
 • bileşen: component
 • bilgi: information or knowledge
 • bilgisayarlı görü: computer vision
 • binom: binomial
 • birikimli dağılım: cumulative distribution
 • birini dışarıda bırak: leave-one-out
 • birleşik: joint
 • birleşim: combination
 • birleştirmeli: agglomerative
 • biyometri: biometrics
 • boyut: dimension
 • boyut uzayı: dimension space
 • boyutlu: dimensional
 • bölme: split
 • bölmeli: divisive
 • bölükleme: blocking
 • bölüm: chapter or section
 • bölütleme: segmentation
 • budama: pruning
 • bulanık: fuzzy
 • büyük veri: big data
 • büyüklük: norm
 • büyütme: maximization
 • büyütme çarpma: max-product

C-Ç

 • cepheden: frontal
 • çapa: anchor
 • çapa kutusu: anchor box
 • çapraz düzensizlik: cross-entropy
 • ceza: penalty
 • çapraz geçerleme: cross-validation
 • çapraz katman doğrulama: cross fold validation
 • çarpan: factor
 • çerçeve: frame
 • çatı: framework
 • çekişmeli: adversarial
 • çekişmeli üretici ağlar: generative adversarial networks
 • çekişmeli üretici: generative adversarial
 • çekirdek: kernel
 • çekirdekleme: kernelization
 • çeşitlilik: diversity
 • çeşitli: varius
 • çevrim: cycle
 • çevrimdışı: offline
 • çevrimiçi: online
 • çevrimsiz: acyclic
 • çevrit: contour
 • çevriyazmak: transcribe
 • çıkarım: extraction
 • çıkarsama: inference
 • çizelge: table
 • çizem: diagram
 • çizge: graph
 • çizgesel: graphical
 • çizim: plot
 • çoğaltma: replication
 • çoğulluk: plurality
 • çoğunluk: majority
 • çok aşamalı: multistage
 • çok boyutluluğun laneti: curse of dimensionality
 • çok: değişkenli: multivariate
 • çok katmanlı: multi layer
 • çok katmanlı algılayıcı: multi layer perceptron
 • çok sınıflı: multiclass
 • çoklu: multiple
 • çoklu ağaç: polytree
 • çoklu ayırıcı: polychotomizer
 • çoklu görev öğrenmesi: multi task learning
 • çoklu görev: multi task
 • çokterimli: polynomial
 • çokterimli zamanda bulunamaz: NP-complete
 • çokyüzlü: polyhedron
 • çözümleme: analysis
 • çözümleyici: analyzer
 • çözümsel: analytical
 • çubukçizit: histogram

D

 • dağılım: distribution
 • dağılıma bağlı: parametric
 • dağılıma yarı bağlı: semiparametric
 • dağılımdan: bağımsız: nonparametric
 • dağıtık: distributed
 • dairesel: radial
 • dairesel tabanlı fonksiyon: radial basis function
 • dallan ve sınırla: branch and bound
 • dayanak: reference
 • değer atama: binding
 • değerlendirme: evaluation
 • değerlendirme metriği: evaluation metric
 • değerlendirme metrikleri: evaluation metrics
 • değişimsel: variational
 • değişinti: variance
 • değişmezlik: invariance
 • denek: benchmark
 • denence: hypothesis
 • deney: experiment
 • dengesiz: unbalanced
 • denklem: equation
 • derece çokterimlinin: order of a polynomial
 • derin: deep
 • derin sinir ağı: deep neural network
 • derin sinir ağları: deep neural networks
 • derinlik öncelikli: depth-first
 • destek: support
 • devingen: dynamic
 • devrik: transpose
 • dışbükey: convex
 • dışdeğerleme: extrapolation
 • dışlamalı veya: xor
 • dinamik yönlendirme: dynamic routing
 • dizey: matrix
 • dizge: system
 • dizi: sequence or string
 • dizin: index
 • doğal dil işleme: natural language processing
 • dolgulama: padding
 • doğrulama seti: validation set
 • doğrulama kaybı: validation loss
 • doğrultulmuş lineer ünite: rectified linear unit
 • doğruluk puanı: accuracy score
 • doğrusal: linear
 • doğrusal saptama: lineer regression
 • doğrusal olmayan: nonlinear
 • dönem: epoch
 • döngü: loop
 • dönüşüm: transform
 • durum: condition
 • duyarlılık: sensitivity
 • duygusallık: sentiment
 • düğüm: node
 • dürtü: stimulation
 • dürümcü: wrapper
 • düzeltme: correction
 • düzeltme uzaklığı: edit distance
 • düzenek: mechanism
 • düzenlileştirme: regularization
 • düzensizlik: entropy
 • düzey: level
 • düzleştirici: smoother
 • düzleştirme: smooth

E

 • ebeveyn düğüm: parent node
 • edilgen: passive
 • eğer-ise: if-then
 • eğim: gradient
 • eğitim dokümanları: tutorial
 • egri: curve or spline
 • eğrilik: curvature
 • ek girdi: bias unit
 • eklemeli: additive
 • eklemleyici: articulator
 • eksen değerleri: coordinates
 • eksi: negative
 • eksi olmayan: nonnegative
 • eksik: missing
 • eksik öğrenme: underfitting
 • elemek: eliminate
 • eleştirmen: critic
 • elle yapılan: manual
 • en büyük olabilirlik: maximum likelihood
 • en büyük sonsal: maximum a posteriori
 • en küçük kare hatası: least squared error
 • en iyi: optimal
 • en iyi ilk arama: best first search
 • en yakın k komşu: k-nearest neighbor
 • en yakın komşular: nearest neighbours
 • en yakın komşu: nearest neighbour
 • erişim: retrieval
 • erken budama: prepruning
 • esnek: flexible
 • eş gen: allele
 • eş zamanlı: simultaneous
 • eşdeğişinti: covariance
 • eşeyli bölünme: meiosis
 • eşik: threshold
 • eşiksiz: soft
 • eşiksiz en büyük işlevi: softmax function
 • eşlek: dual
 • eşleme: mapping or pairing
 • eşlenik: conjugate
 • eşleştirme: matching
 • eşli: paired
 • eşlik: parity
 • eşolasılık: isoprobability
 • eşölçümsel: isometric
 • eşzamanlama: synchronization
 • etken: factor
 • etkensel: factorial
 • etki: influence
 • etki ilişkilendirme kuralı: lift of an association rule
 • etkilenim: activation
 • etkileşim: int eraction
 • etkili: efficient
 • etkin: active
 • etmen: agent
 • Euclid uzaklığı: Euclidean distance
 • evrişim: convolution
 • evrişimli sinir ağları: convolutional neural networks
 • eylem: action

F

 • fayda: utility
 • fazlalık: redundancy

G

 • geç budama: postpruning
 • geçerleme: validation
 • geçiş: transition
 • geçişli: switching
 • geçitli tekrarlayan ünite: gated recurrent unit
 • genel: generic
 • genelleme: generalization
 • genişletilmiş: augmented
 • genişlik öncelikli: breadth-first
 • gerçek zamanlı: real-time
 • gerçek referans değer: ground truth
 • gerekirci: deterministic
 • geri yayma: backpropagation
 • geriçatma: reconstruction
 • geri bildirim: feedback
 • gerilim: stress
 • gerilim işlevi: potential function
 • geriye doğru: backward
 • geriye taşıma: backup
 • geriye yayılım: back propagation
 • gezgin satıcı: traveling salesman
 • gezinge: trajectory
 • gidişli: trending
 • girdi: input
 • girdi özelliği haritası: input feature map
 • gizli değişken: latent variable
 • gizçözer: decoder
 • gizçözmek: decode
 • gizyazar: encoder
 • gizyazı: code
 • gizyazı yöneyi: codebook vector
 • gizyazmak: encode
 • gölgeli: shaded
 • gömme: embedding
 • görece: relative
 • görev: task
 • görüntü: scene
 • gösterge: indicator
 • göstermelik: nominal
 • gösterim: representation
 • gözetimli: supervised
 • gözetimsiz: unsupervised
 • gözetimsiz öğrenme: unsupervised learning
 • gözlem: observation
 • gözlemsel: empirical
 • gözlenebilir: observable
 • gözlenemeyen: unobservable
 • gradyan inişi: gradient descent
 • gradyan çıkışı: gradient ascent
 • güç işlevi: power function
 • güncel olan en iyi durum: state of art
 • gürbüz: robust
 • gürültü: noise
 • gürültü sinyali: signal to noise
 • güven: confidence
 • güvenlik açığı: vulnerability

H

 • harita: map
 • hata: error
 • hata dizeyi: confusion matrix
 • hata çubuğu: error bar
 • hava devinim bilimi: aerodynamics
 • hesaplama: computation
 • hizalama: alignment
 • hizip: clique
 • hücre: cell

I-İ

 • ıraksama: divergence
 • ışın: beam
 • ışın araması: beam search
 • iç: internal
 • iç çarpım: dot product
 • iç çarpım: inner product
 • içbükey: concave
 • iddia: assertion
 • iki yanlı: two-sided
 • ikilem: dilemma
 • ikili: binary or pairwise
 • ikili ayırıcı: dichotomizer
 • ikili çapraz: binary cross
 • ikili çapraz entropi: binary cross entropy
 • ikili sınıflandırma: binary classification
 • ileriye doğru: feedforward or forward
 • ileriye doğru yayılım: forward propagation
 • ileti: message
 • ilgililik: relevance
 • ilingesel: topological
 • ilinti: correlation
 • ilişkilendirme: association
 • ilk: initial
 • ilke: principle
 • imge noktası: pixel
 • inanç: belief
 • ince ayar: fine tune
 • ince taneli: fine grained
 • işbirlikçi filtreleme: collaborative filtering
 • indirim: discount
 • ipucu: hint
 • iri taneli: coarse grain
 • isometric: eşölçümsel
 • istenmeyen elektronik posta: spam
 • işaret: sign
 • işbirlikçi: cooperative
 • işitsel: auditory
 • işlev: function
 • iyileme: optimization
 • iz: trace
 • izdüşüm: projection
 • izge: spectrum
 • izgesel: spectral
 • izleme: pursuit

J

 • jeton: token

K

 • k kat: k fold
 • k merkezli: k-means
 • kademeli evrişim: strided convolution
 • kafes: lattice or trellis
 • kanal: channel
 • kanıt: evidence
 • karar sınırı: decision boundary
 • karışıklık: confusion
 • kapsamak: cover or span
 • kapsayan: exhaustive
 • kapsül: capsule
 • kapsül ağları: capsule networks
 • karakteristik nokta saptama: landmark detection
 • karar: decision
 • kararlı: stable
 • karesel, ikinci dereceden: quadratic
 • karışım: mixture
 • karışıklık: perplexity
 • karma: hybrid
 • karmaşık: complex
 • karmaşıklık: complexity
 • kat: fold
 • kat ışıklık: impurity
 • kategori: category
 • kategorik: categorical
 • katlıterimli dağılım: multinomial distribution
 • katman: layer
 • kat kat olmuş: stratified
 • katmanlaştırma: stratification
 • kaybolan eğim: vanishing gradient
 • kavşak: junction
 • kayan: floating
 • kaynaklar: references
 • kaynaştırma: fusion
 • kayşat: scree
 • kazanan hepsini alır: winner-take-all
 • kelime gömme: word embedding
 • kenar payı: margin
 • kerte dizeyin: rank of a matrix
 • kesikli: discrete
 • kesiklileştirme: discretization
 • kesin: exact
 • kesin artı: positive definite
 • kesinlik: precision
 • kesişim: intercept
 • keskin: hard
 • ketleme: inhibition
 • kısa soluklu: short term
 • kısıtlanmamış: unconstrained
 • kısmi, kısmen: partial
 • kıstas: criterion
 • ki kare: chi-square
 • kilo kaybı: weight decay
 • kimlik doğrulama: authentication
 • kimlik matrisi: identity matrix
 • kişisel asistan: personal assistant
 • kip: modality
 • kollu kumar makinesi: bandit
 • konuşmanın bölümü: Part-Of-Speech
 • koşullu bağımsızlık: conditional independence
 • koşut: parallel
 • koronal: coronal
 • köşegen: diagonal
 • kötü konumlanmış: ill-posed
 • kötücül: malign
 • kural: rule
 • kural: oluşturma: induction
 • kuram: theory
 • kuşku: doubt
 • kutucuk: bin
 • küçültme: minimization
 • küme: ensemble or set

M-N

 • makale: paper
 • makine görüsü: machine vision
 • mailyet fonksiyonu: cost function
 • mantıksal: Boolean
 • menteşe yitimi: hinge loss
 • merkezi limit kuramı: central limit theorem
 • metin sınıflandırma: text classification
 • meydan okuma: challenge
 • model: model
 • model varsayımı: inductive bias
 • mutlak en iyi: global optimum
 • müzik bilgisi alımı: music information retrieval
 • neden: cause
 • nedensel: causal
 • nesne tanıma: object detection
 • netice: consequence
 • nicemleme: quantization
 • normal: normal
 • normalleştirme: normalization
 • not: annotation
 • nöron: neuron

O-Ö

 • Occam'ın: usturası: Occam's razor
 • olabilirlik: likelihood
 • olası: probably
 • olasılık: probability
 • olasılıksal: probabilistic
 • olumsallık çizelgesi: contingency table
 • oluşturulan: generated
 • omurga: backbone
 • ortalama: mean
 • ortalama hassasiyet: mean average
 • ortam: environment
 • otokodlayıcı: autoencoder
 • oturtma, uydurma: fit
 • oylama: voting
 • öbek: cluster or group
 • ödül: reward
 • ödünleşim: trade-off
 • öğe: item or element
 • öğrenme transferi: fine tuning
 • öğrenme aktarması: transfer learning
 • ölçek: scale
 • ölçev: metric
 • ölçüt: criterion or measure
 • ön eğitim: pretrain
 • önder öbekleme: leader cluster
 • önermeli kural: propositional rule
 • öngörü: prediction
 • öngörü öğrenme: predictive learning
 • öngörücü: predictive
 • önsel: prior
 • örnek: example or instance
 • örnekleme: pooling
 • örneklenmiş: sampled
 • örnek program: pseudocode
 • örnek tabanlı: case-based
 • örneklemek: sample
 • örtbas etmek: explaining away
 • örtülü: occluded
 • örüntü: pattern
 • örüntü tanıma: pattern recognition
 • otonom araç: autonomous vehicle
 • öz: self
 • özçağrılı: recursive
 • özellik haritası: feature map
 • özdeş: identical
 • özdevinir: automaton
 • özellik uzayı: feature space
 • özellik çıkarma: feature extraction
 • özgül: specific
 • özgüllük: specificity
 • özilişkilendirici: autoassociator
 • öznitelik: attribute or feature
 • öznitelik tabanlı: attribute based
 • öznitelik tabanlı sınıflayıcı: attribute based classifiers
 • öznitelik temsili: feature representation
 • öznitelik çıkarımı: feature selection
 • özörgütlemeli: self-organizing
 • özyineli: recurrent
 • özyineli sinir ağları: recurrent neural networks
 • özyöney: eigenvector

P-R

 • parçalı: piecewise
 • patlamak: exploding
 • patlayan gradyan: exploding gradient
 • paylaşmak: share
 • pekiştirme: reinforcement
 • politika: policy
 • politikalı: on-policy
 • politikasız: off-policy
 • rastgele: random
 • rastgele: stochastic
 • rasgele gradyan inişi: stochastic gradient descent
 • rastgele örnekleme: bootstrap
 • rastgele değişken: random forest
 • rastsal: random
 • rastsallaştırma: randomization
 • reddet: dismiss
 • renk kanalı: color channel
 • resim tanıma: image recognition
 • resim yazısı: image captioning
 • ret: reject
 • risk: risk

S-Ş

 • S biçimli: logistic
 • sabit: constant
 • saçılım: scatter
 • saf: naive
 • saflık: purity
 • saklı: hidden or latent
 • saklı katman: hidden layer
 • salınım: oscillate
 • sanal: virtual
 • sapma: deviation
 • satır: row
 • sayıl: scalar
 • sayım: count
 • sayısal: numeric
 • sayısal hesaplama: numerical computation
 • seçim: selection
 • sepet: basket
 • serüven: episode
 • sesbirim: phoneme
 • sesbirimcik: phone
 • seyrek: condensed or sparse
 • seyreltme: dropout
 • sezgi: heuristics
 • sezgisel: heuristic
 • sezgisel arama teknikleri: heuristic search techniques
 • sezim: detection
 • sıçrama: jump
 • sıfır denencesi: null hypothesis
 • sıfır noktası eksenlerin: origin of axes
 • sığ: shallow
 • sığım: capacity
 • sık örnekleme: up sampling
 • sıkıştırma fonksiyonu: squashing function
 • sıkıştırma: compression
 • sınama: test
 • sınıf: class
 • sınır: boundary
 • sınıflandırıcı: classifier
 • sınırlayıcı kutu: bounding box
 • sıra: ordinal
 • sıra istatistikleri: order statistics
 • sıra sınaması: rank test
 • sıralamak: sort
 • sırayla: sequential
 • sırt: ridge
 • sigmoid işlevi: sigmoid
 • simge: symbol
 • sinir ağları: neural networks
 • sinir hücresi: neuron
 • sipariş: jobshop
 • sohbot: chatbot
 • somutlaşmak: instantiate
 • sonlu serüven: finite horizon
 • sonlu tamamlayıcı: cofinite
 • sonsal olasılık: posterior
 • sonsuz serüven: infinite horizon
 • sonuç: outcome
 • sorgu: query
 • sorumluluk atama: credit assignment
 • soy: pedigree
 • soy ağacı: phylogenetic tree
 • soyundan gelen: descendant
 • sönüm: decay
 • sözcük torbası: bag of words
 • süper çözünürlük: üstün çözünürlük
 • süreksizlik: discontinuity
 • sürüm: version
 • sütun: column
 • süzgeç: filter
 • süzme: filtering
 • şablon: template
 • şehir içi uzaklık: city-block distance
 • şekil: figure

T

 • tabaka: plate
 • taban: base or basis
 • tam hassasiyet: full precision
 • tampon: buffer
 • tamamen: fully
 • tanı: diagnosis
 • tanıma: recognition
 • tanısal: diagnostic
 • tasarım: design
 • tavlamak: anneal
 • teğet: tangent
 • tek değişkenli: univariate
 • tek katmanlı algılayıcılar: single layer neural networks
 • tek tip yapma: standardization
 • tek yanlı: one-sided
 • tekdüze dağılım: uniform distribution
 • tekil: singular
 • tekli bağlı: singly connected
 • temel: principal
 • tepe dağılımın: mode of a density
 • tepki: response
 • terim: term
 • ters: reciprocal
 • ters S: logit
 • tersine mühendislik: reverse engineering
 • tetiklik: vigilance
 • timör çevresi: peritumoral
 • toplam çarpma: sum-product
 • topluluk: cohort
 • topluluk metotları: ensemble methods
 • toptan: batch
 • toplu: corporate
 • topluluk modeli: ensemble model
 • tuz buz etmek: shatter
 • tüm değişkenli: omnivariate
 • tümleştirme: marginalize
 • tümleyen: complement
 • tümsek: bump

U-Ü

 • uç: terminal
 • uyarlama: adaptation
 • uygunluk: eligibility
 • uzaklık: dist ance
 • uzaktan algılama: remote sensing
 • uzamsal: spatial
 • uzman: expert
 • uzun kısa vadeli bellek: long-short term memory
 • üretici: generative
 • üretici öğrenme: generative learning
 • üretici model: generative model
 • üst: power
 • üst düzey: higher-order
 • üst değişken: hyperparameter
 • üstün—: hyper—
 • üyelik: membership

V

 • ve: and
 • ve ötekiler: et al
 • vekil: proxy
 • veri ambarı: data warehouse
 • veri artırma: data augmentation
 • veri bilimi: data science
 • veri kümesi: dataset
 • veri tabanı: repository
 • veya: or

Y

 • yaklaşık: approximate
 • yaklaşıklama: approximation
 • yanal: lateral
 • yanlılık: bias
 • yansız: unbiased
 • yapay: artificial
 • yapay sinir ağları: artificial neural networks
 • yapay değişken: dummy variable
 • yapı: structure
 • yaprak: leaf
 • yapısal bağıntı: logistic regression
 • yarı kesin artı: positive semidefinite
 • yarım hassasiyet: half precision
 • yarışmacı: competitive
 • yatık: oblique
 • yayılım: propagation or spread
 • yayım: emission
 • yayın: diffusion
 • yeniden örnekleme: resampling
 • yerbetimsel: topographic
 • yerel: local
 • yerel minimum: local minimum
 • yerölçümsel: geodesic
 • yerini saptama: localization
 • yığın: stack
 • yığılmış: stacked
 • yıkma: stacking
 • yineleme: iteration
 • yitim: loss
 • yoğrukluk: plasticity
 • yoğunluk: density
 • yok olmak: vanishing
 • yol: path
 • yordam: procedure or strategy
 • yorumlanabilirlik: interpret ability
 • yöney: vector
 • yönlü: directed
 • yöntembilim: methodology
 • yükleme: imputation or loading
 • yükseltmek: boosting
 • yüzey: surface
 • yüz tanıma: facial recognition

Z

 • zaman aşımı: timeout
 • zaman çizelgesi: schedule
 • zaman dizisi: time series
 • zaman gecikmeli: time delay
 • zamansal: temporal
 • zararlı etken: nuisance factor
 • zıtlık: contrast
 • zincir: chain

results matching ""

  No results matching ""