A

 • advertisal network: rakip ağ
 • AI: artificial intelligence
 • accuracy: doğruluk
 • accuracy score: doğruluk puanı
 • action: eylem
 • activation: etkilenim
 • activation function: etkilenim fonksiyonu
 • active: etkin
 • active learning: aktif öğrenme
 • acyclic: çevrimsiz
 • adaptation: uyarlama
 • additive: eklemeli
 • adversarial: çekişmeli
 • aerodynamics: hava devinim bilimi
 • agent: etmen
 • agglomerative: birleştirmeli
 • algorithm: algoritma
 • alignment: hizalama
 • allele: eş gen
 • analysis: çözümleme
 • analytical: çözümsel
 • analyzer: çözümleyici
 • ancestor: ata
 • anchor: çapa
 • anchor box: çapa kutusu
 • and: ve
 • anneal: tavlamak
 • annotation: not
 • approximate: yaklaşık
 • approximation: yaklaşıklama
 • arc: ayrıt
 • articulator: eklemleyici
 • artificial: yapay
 • artificial intelligence: yapay zeka
 • artificial neural networks: yapay sinir ağları
 • association: ilişkilendirme
 • assertion: iddia
 • attribute: öznitelik
 • attribute based: öznitelik tabanlı
 • attribute based classifiers: öznitelik tabanlı sınıflayıcı
 • auditory: işitsel
 • augmented: genişletilmiş
 • augmented reality: artırılmış gerçeklik
 • authentication: kimlik doğrulama
 • autoassociator: özilişkilendirici
 • autoencoder: otokodlayıcı
 • automaton: özdevinir
 • autonomous vehicle: otonom araç
 • axial: eksen
 • axiom: belit

B

 • backup: geriye taşıma
 • backbone: omurga
 • backpropogation: geri yayılım
 • back propogation: geri yayılım
 • backward: geriye doğru
 • backward propagation: geriye doğru yayılım
 • bag of words: sözcük torbası
 • bandit: kollu kumar makinesi
 • base: taban
 • basis: taban
 • basket: sepet
 • batch: toptan
 • bayesian: bayesçi
 • beam: ışın
 • beam search: ışın araması
 • belief: inanç
 • benchmark: denek
 • best first search: en iyi ilk arama
 • bias: yanlılık
 • bias unit: ek girdi
 • big data: büyük veri
 • bin: kutucuk
 • binary: ikili
 • binary classification: ikili sınıflandırma
 • binary cross: ikili capraz
 • binary cross entropy: ikili capraz entropi
 • binding: değer atama
 • binomial: binom
 • block chain: blok zinciri
 • biometrics: biyometri
 • blocking: bölükleme
 • boolean: mantıksal
 • boosting: yükseltmek
 • bootstrap: rastgele örnekleme
 • boundary: sınır
 • bounding box: sınırlayıcı kutu
 • branch and bound: dallan ve sınırla
 • breadth-first: genişlik öncelikli
 • buffer: tampon
 • bump: tümsek

C

 • canonical: asal
 • capacity: sığım
 • capsule: kapsül
 • category: kategori
 • categorical: kategorik
 • cascade: ardışık
 • case-based: örnek tabanlı
 • causal: nedensel
 • cause: neden
 • cell: hücre
 • central: limit theorem merkezi limit kuramı
 • chain: zincir
 • challenge: meydan okuma
 • channel: kanal
 • chapter: bölüm
 • characterize: betimlemek
 • chatbot: sohbot
 • chi-square: ki kare
 • city-block distance: şehir içi uzaklık
 • class: sınıf
 • classification: sınıflandırma
 • classifier: sınıflandırıcı
 • clique: hizip
 • cluster: öbek
 • coarse grain: iri taneli
 • code: gizyazı
 • codebook: vector gizyazı yöneyi
 • cofinite: sonlu tamamlayıcı
 • cohort: topluluk
 • collaborative filtering: işbirlikçi süzme
 • column: sütun
 • color channel: renk kanalı
 • concatanate: bağlamak
 • condition: durum
 • combination: birleşim
 • competitive: yarışmacı
 • complement: tümleyen
 • complex: karmaşık
 • complexity: karmaşıklık
 • component: bileşen
 • compression: sıkıştırma
 • computation: hesaplama
 • computer vision: bilgisayarlı görü
 • CNN: convolutional neural networks
 • concave: içbükey
 • condensed: seyrek
 • conditional: independence koşullu bağımsızlık
 • confidence: güven+
 • confusion matrix: hata dizeyi
 • confusion: karışıklık
 • conjugate: eşlenik
 • connected graph: bağlı çizge
 • connection: bağlantı
 • connectivity: bağlantısallık
 • consequence: netice
 • constant: sabit
 • contingency table: olumsallık çizelgesi
 • contour: çevrit
 • contrast: zıtlık
 • conversational: konuşma
 • conversational dialogue: konuşma diyaloğu
 • convex: dışbükey
 • convolution: evrişim
 • convolutional neural networks: evrişimli sinir ağları
 • cooperative: işbirlikçi
 • coordinates: eksen değerleri
 • coronal: koronal
 • corporate: toplu
 • correction: düzeltme
 • correlation: ilinti
 • cost: bedel
 • cost function: maliyet fonksiyonu
 • count: sayım
 • coupled: bağlı
 • covariance: eşdeğişinti
 • cover: kapsamak
 • credit: assignment sorumluluk atama
 • criterion: ölçüt
 • criterion: kıstas
 • critic: eleştirmen
 • cross-entropy: çapraz düzensizlik
 • cross entropy: çapraz düzensizlik
 • cross-validation: çapraz geçerleme
 • cross validation: çapraz geçerleme
 • cross fold validation: çapraz katman doğrulama
 • cumulative distribution: birikimli dağılım
 • curse of dimensionality: çok boyutluluğun laneti
 • curvature: eğrilik
 • curve: eğri
 • cycle: çevrim

D

 • data augmentation: veri artırma
 • data mining: veri madenciliği
 • data warehouse: veri ambarı
 • data science: veri bilimi
 • dataset: veri kümesi
 • decay: sönüm
 • decision: karar
 • decode: gizçözmek
 • decoder: gizçözer
 • decomposition: ayrışım
 • decremental: azalımlı
 • def: python fonksiyon tanımı
 • dendrogram: ağaç çizit
 • dense: yoğun
 • dense layer: yoğun katman
 • deep learning: derin öğrenme
 • deep learning Türkiye: derin öğrenme Türkiye
 • deep: derin
 • deep neural network: derin sinir ağı
 • deep neural networks: derin sinir ağları
 • density: yoğunluk
 • depth: derinlik
 • depth-first: derinlik öncelikli
 • descendant: soyundan gelen
 • description: betimleme
 • desicion tree: karar ağacı
 • decision boundary: karar sınırı
 • design: tasarım
 • detail: ayrıntı
 • detection: sezim
 • deterministic: gerekirci
 • deviation: sapma
 • diagnosis: tanı
 • diagnostic: tanısal
 • diagonal: köşegen
 • diagram: çizem
 • dichotomizer: ikili ayırıcı
 • diffusion: yayınım
 • dilemma: ikilem
 • dimension: boyut
 • dimension space: boyut uzayı
 • dimensional: boyutlu
 • directed: yönlü
 • discontinuity: süreksizlik
 • discount: indirim
 • discrete: kesikli
 • discretization: kesiklileştirme
 • discriminant: ayırtaç
 • dismiss: reddet
 • disparity: eşitsizlik
 • distance: uzaklık
 • distributed: dağıtık
 • distribution: dağılım
 • divergence: ıraksama
 • diversity: çeşitlilik
 • divisive: bölmeli
 • document: belge
 • dot product: iç çarpım
 • doubt: kuşku
 • dropout: seyreltme
 • dual: eşlek
 • dummy variable: yapay değişken
 • dynamic: devingen
 • dynamic routing: dinamik yönlendirme

E

 • edge: ayrıt
 • edit: distance düzeltme uzaklığı
 • efficient: etkili
 • eigenvector: özyöney
 • element: öğe
 • eligibility: uygunluk
 • eliminate: elemek
 • embedding: gömme
 • emission: yayım
 • empirical: gözlemsel
 • encode: gizyazmak
 • encoder: gizyazar
 • ensemble: küme yada topluluk
 • ensemble model: topluluk modeli
 • ensemble methods: topluluk metotları
 • entropy: düzensizlik
 • environment: ortam
 • episode: serüven
 • epoch: dönem
 • equation: denklem
 • error: hata
 • error bar: hata çubuğu
 • et al: ve ötekiler
 • euclidean distance: öklid uzaklığı
 • evaluation: değerlendirme
 • evaluation metric: değerlendirme metriği
 • evaluation metrics: değerlendirme metrikleri
 • evidence: kanıt
 • exact: kesin
 • example: örnek
 • exercise: alıştırma
 • exhaustive: kapsayan
 • expansion: açılım
 • expectation-maximization: beklenti büyütme
 • experiment: deney
 • expert: uzman
 • explaining away: örtbas etmek
 • exploding: patlamak
 • exploding gradient: patlayan gradyan
 • explicit regression: açık regresyon
 • experiment: deney
 • expression: bildirim
 • extraction: çıkarım
 • extrapolation: dışdeğerleme

F

 • facial recognition: yüz tanıma
 • factor: çarpan veya etken
 • factorial: etkensel
 • feature: öznitelik
 • feature extraction: özellik çıkarma
 • feature map: özellik haritası
 • feature representation: öznitelik temsili
 • feature selection: öznitelik çıkarımı
 • feature space: özellik uzayı
 • feedback: geri bildirim
 • feedforward: ileriye doğru
 • figure: şekil
 • filter: süzgeç
 • filtering: süzme
 • fine grained: ince taneli
 • fine tune: ince ayar
 • finite horizon: sonlu serüven
 • fit: oturtma yada uydurma
 • flatten: düzleştirmek
 • flexible: esnek
 • floating: kayan
 • fold: kat
 • forward: ileriye doğru
 • forward propagation: ileriye doğru yayılım
 • forward pass: doğrudan geçiş
 • framework: çatı
 • frame: çerçeve
 • frontal: cepheden
 • full precision: tam hassasiyet
 • function: işlev
 • fusion: kaynaştırma
 • fuzzy: bulanık
 • fully: tamamen

G

 • GAN: Generative Adversarial Network
 • gated recurrent unit: geçitli tekrarlayan ünite
 • generalization: genelleme
 • generated: oluşturulan
 • generative: üretici
 • Generative adversarial: çekişmeli üretici
 • Generative Adversarial Networks: çekişmeli üretici ağlar
 • generative learning: üretici öğrenme
 • generative model: üretici model
 • generic: genel
 • geodesic: yerölçümsel
 • global optimum: mutlak en iyi
 • gradient: eğim
 • gradient boosting: gradyan artırma
 • gradient descent: gradyan inişi
 • gradient ascent: gradyan çıkışı
 • graph: çizge
 • graphical: çizgesel
 • greedy: açgözlü
 • ground truth: gerçek referans değer
 • group: öbek
 • GPU: graphic process unit

H

 • half precision: yarım hassasiyet
 • handcrafted: el yapımı
 • hard: keskin
 • hash table: anahtarlı çizelge
 • heuristic: sezgisel
 • heuristic search techniques: sezgisel arama teknikleri
 • heuristics: sezgi
 • hidden: saklı
 • hidden layer: saklı katman
 • hierarchical: ağaç yapılı
 • higher-order: üst düzey
 • hinge loss: menteşe yitimi
 • hint: ipucu
 • histogram: çubuk,çizit
 • hybrid: karma
 • hyper: üstün
 • hyper parameter: üst değişken
 • hyperparameter: üst değişken
 • hypothesis: denence

I

 • identical: özdeş
 • identity matrix: kimlik matrisi
 • if-then: eğer-ise
 • iid: bağımsız ve özdeşçe dağılmış
 • ill-posed: kötü konumlanmış
 • image captioning: resim yazısı
 • image recognition: resim tanıma
 • imbalanced: dengesiz
 • implement: uygulamak
 • impurity: katışıklık
 • imputation: yükleme
 • inception: basşlangıç
 • incremental: artımlı
 • independence: bağımsızlık
 • index: dizin
 • indicator: gösterge
 • induction: kural oluşturma
 • inductive bias: model varsayımı
 • inference: çıkarsama
 • infinite horizon: sonsuz serüven
 • influence: etki
 • information: bilgi
 • inhibition: ketleme
 • initial: ilk
 • initialization: başlatma
 • initializer: başlatıcı
 • inner product: iç çarpım
 • input: girdi
 • input feature map: girdi özelliği haritası
 • instance: örnek
 • instantiate: somutlaşmak
 • intelligence: zeka
 • interaction: etkileşim
 • intercept: kesişim
 • internal: iç
 • interpolate: ara değerlemek
 • interpretability: yorumlanabilirlik
 • interval: aralık
 • invariance: değişmezlik
 • isometric: eşölçümsel
 • isoprobability: eşolasılık
 • item: öğe
 • iteration: yineleme

J

 • jobshop: sipariş
 • joint: birleşik
 • joint space: birleşik alan
 • jump: sıçrama
 • junction: kavşak

K

 • k fold: k kat
 • kernel: çekirdek
 • kernelization: çekirdekleme
 • k-means: k merkezli
 • k-nearest neighbor: en yakın k komşu
 • knowledge: bilgi

L

 • label: etiket
 • landmark: karakteristik nokta
 • landmarks: karakteristik noktalar
 • landmark detection: karakteristik nokta saptama
 • latent: saklı
 • lateral: yanal
 • latent variable: gizli değişken
 • lattice: kafes
 • layer: katman
 • leader cluster: önder öbekleme
 • leaf: yaprak
 • leaky: sızan
 • learning rate: öğrenme oranı
 • least squared error: en küçük kare hatası
 • leave-one-out: birini dışarıda bırak
 • level: düzey
 • lift of an association rule: etki ilişkilendirme kuralı
 • likelihood: olabilirlik
 • linear: doğrusal
 • linear regression: doğrusal bağıntı
 • link: bağ
 • loading: yükleme
 • local: yerel
 • local minimum: yerel minimum
 • localization: yerini saptama
 • logistic: s biçimli
 • logistic regression: yapısal bağıntı
 • logit: ters s
 • long short term memory: uzun-kısa vadeli bellek
 • LTSM: long short term memory
 • loop: döngü
 • loss: yitim
 • loss function: yitim fonksiyonu

M

 • machine vision: makine görüsü
 • majority: çoğunluk
 • malign: kötücül
 • manual: elle yapılan
 • map: harita
 • mapping: eşleme
 • margin: kenar payı
 • marginalize: tümleştirme
 • matching: eşleştirme
 • matrix: dizey
 • maximization: büyütme
 • maximum a posteriori map: en büyük sonsal ebs
 • maximum likelihood ml: en büyük olabilirlik ebo
 • max-product: büyütme çarpma
 • mean: ortalama
 • mean average precision: ortalama hassasiyet
 • measure: ölçüt
 • mechanism: düzenek
 • machine learning: makine öğrenmesi
 • ML: Machine Learning
 • meiosis: eşeyli bölünme
 • membership: üyelik
 • memory: bellek
 • message: ileti
 • methodology: yöntembilim
 • metric: ölçev
 • minimization: küçültme
 • missing: eksik
 • mixture: karışım
 • modality: kip
 • mode of a density: tepe dağılımı
 • model: model
 • moralization: ahlaklıla¸stırma
 • multi layer perceptron: çok katmanlı algılayıcı
 • multi layer: çok katmanlı
 • multiclass: çok sınıflı*
 • multi class: çok sınıflı
 • MLP: multi layer perceptron
 • multi task: çoklu görev
 • multi task learning: çoklu görev öğrenmesi
 • music information retrieval: müzik bilgisi alımı
 • multinomial distribution: katlıterimli dağılım
 • multiple: çoklu
 • multistage: çok aşamalı
 • multivariate: çok değişkenli
 • mutually: exclusive ayrık

N

 • naive: saf
 • natural language processing: doğal dil işleme
 • nearest neighbour: en yakın komşu
 • nearest neighbours: en yakın komşular
 • negative: eksi
 • network: ağ
 • neural: sinir
 • neural networks: sinir ağları
 • neuron: sinir hücresi
 • node: düğüm
 • noise: gürültü
 • nominal: göstermelik
 • nonlinear: doğrusal olmayan
 • nonnegative: eksi olmayan
 • nonparametric: dağılımdan bağımsız
 • norm: büyüklük
 • normal: normal
 • normalization: normalleştirme
 • np-complete: çokterimli zamanda bulunamaz
 • nuisance factor: zararlı etken
 • null hypothesis: sıfır denencesi
 • numeric: sayısal
 • numerical computation: sayısal hesaplama

O

 • oblique: yatık
 • object detection: nesne tanıma
 • observable: gözlenebilir
 • observation: gözlem
 • occam’s razor: occam’ın usturası
 • occluded: örtülü
 • offline: çevrimdışı
 • off-policy: politikasız
 • omnivariate: tüm değişkenli
 • one-sided: tek yanlı
 • online: çevrimiçi
 • on-policy: politikalı
 • open source: açık kaynak
 • optimal: en iyi
 • optimizer: iyileştirici
 • optimization: iyileme
 • or: veya
 • order of a polynomial: çokterimlinin derecesi
 • order statistics: sıra istatistikleri
 • ordinal: sıra
 • origin of axes: eksenlerin sıfır noktası
 • orthogonal: dikey
 • oscillate: salınım
 • outcome: sonuç
 • outlier: aykırı
 • overfit: aşırı
 • overfitting: aşırı öğrenme
 • overtraining: aşırı eğitme

P

 • padding: dolgulama
 • paired: eşli
 • pairing: eşleme
 • pairwise: ikili
 • paper: akademik alanda makale için kullanılır
 • parallel: koşut
 • parametric: dağılıma bağlı
 • parent: ebeveyn
 • parent node: ebeveyn düğüm
 • parity: eşlik
 • partial: kısmi, kısmen
 • Part-Of-Speech: konuşmanın bölümü
 • passive: edilgen
 • path: yol
 • pattern: örüntü
 • pattern recognition: örüntü tanıma
 • pedigree: soy
 • penalty: ceza
 • perceptron: algılayıcı
 • perception: algı
 • parsing: ayrıştırma
 • personal assistant: kişisel asistan
 • performance: başarım
 • peritumoral: timör çevresi
 • perplexity: karışıklık
 • phone: sesbirimcik
 • phoneme: sesbirim
 • phylogenetic tree: soy ağacı
 • piecewise: parçalı
 • pixel: imge noktası
 • placeholder: yer turucu
 • plasticity: yoğrukluk
 • plate: tabaka
 • plot: çizim
 • plurality: çoğulluk
 • policy: politika
 • pooling: örnekleme
 • polychotomizer: çoklu ayırıcı
 • polyhedron: çokyüzlü
 • polynomial: çokterimli
 • polytree: çoklu ağaç
 • positive: artı
 • positive definite: kesin artı
 • positive semidefinite: yarı kesin artı
 • posterior: sonsal olasılık
 • posthoc: artçı
 • postpruning: geç budama
 • potential function: gerilim işlevi
 • power: üst
 • power function: güç işlevi
 • precision: kesinlik
 • predicate: belirtim
 • predictor: bağımsız değişken
 • prediction: öngörü
 • predictive: öngörücü
 • predictive learning: öngörü öğrenme
 • prepruning: erken budama
 • pretrain: ön eğitim
 • primal: asal
 • principal: temel
 • principle: ilke
 • prior: önsel
 • probabilistic: olasılıksal
 • probability: olasılık
 • probably: olası
 • procedure: yordam
 • projection: izdüşüm
 • propagation: yayılım
 • propositional rule: önermeli kural
 • prototype: asıl örnek
 • proxy: vekil
 • pruning: budama
 • pseudocode: örnek program
 • purity: saflık
 • pursuit: izleme

Q

 • quadratic: karesel, ikinci dereceden
 • quantization: nicemleme
 • query: sorgu

R

 • radial: dairesel
 • radial basis function: dairesel tabanlı fonksiyon
 • random: rastgele
 • random: rastsal
 • random forest: rastgele değişken
 • random initialization: rastgele başlatma
 • randomization: rastsalla¸stırma
 • range: açıklık
 • rank of a matrix: dizeyin kertesi
 • rank test: sıra sınaması
 • rate: oran
 • real-time: gerçek zamanlı
 • reasoning: akıl yürütme
 • recall: duyarlılık
 • receiver: alıcı
 • receptive: anlayışlı
 • receptive field: algı alanı
 • reciprocal: ters
 • recognition: tanıma
 • reconstruction: geri çatma
 • rectified linear: doğrultulmuş doğrusal
 • rectified linear unit: doğrultulmuş doğrusal ünite
 • RELU: rectified linear unit
 • recurrent: özyineli
 • recurrent neural networks: özyineli sinir ağları
 • recursive: özçağrılı
 • redundancy: fazlalık
 • reference: dayanak
 • references: kaynaklar
 • region: alan
 • regression: bağlanım
 • regressogram: bağlanım çiziti
 • regularization: düzenlileştirme
 • reinforcement: pekiştirme
 • reject: ret
 • relative: görece
 • relevance: ilgililik
 • remote sensing: uzaktan algılama
 • replication: çoğaltma
 • repository: veri tabanı
 • repository pattern: depo örüntüsü
 • representation: gösterim
 • resampling: yeniden örnekleme
 • research: araştırma
 • residual: artık
 • response: tepki
 • retrieval: erişim
 • reverse engineering: tersine mühendislik
 • reward: ödül
 • ridge: sırt
 • risk: risk
 • robust: gürbüz
 • routing-by-agreement: anlaşarak yönlendirme
 • row: satır
 • rule: kural
 • running: akan

S

 • sample: örneklemek veya örneklem
 • sampled: örneklenmiş
 • scalar: sayıl
 • scale: ölçek
 • scatter: saçılım
 • scene: görüntü
 • schedule: zaman çizelgesi
 • scrapping: hurdaya ayırmak
 • scree: kayşat
 • search: arama
 • section: bölüm
 • segmentation: bölütleme
 • selection: seçim
 • self: öz
 • self-organizing: özörgütlemeli
 • semantic: anlamsal
 • semantics: anlambilim
 • semantic segmantation: anlamsal bölümleme
 • semiparametric: dağılıma yarı bağlı
 • sensitivity: duyarlılık
 • sentiment: duygusallık
 • sensor: alıcı
 • sequence: dizi
 • sequential: sırayla
 • set: küme
 • shaded: gölgeli
 • shallow: sığ
 • share: paylaşmak
 • shatter: tuz buz etmek
 • short term: kısa soluklu
 • sigmoid: işlevi
 • sign: işaret
 • signal to noise: gürülti sinyali
 • significance: anlamlılık
 • simulation: benzetim
 • simultaneous: eş zamanlı
 • single layer neural networks: tek katmanlı algılayıcılar
 • singly connected: tekli bağlı
 • singular: tekil
 • skew: eğri
 • skip connection: bağlantıyı atla
 • slack variable: artık değişken
 • smooth: düzleştirme
 • smoother: düzleştirici
 • soft: eşiksiz
 • softmax function: eşiksiz en büyük işlevi
 • sort: sıralamak
 • source code: kaynak kod
 • spam: istenmeyen elektronik posta
 • span: kapsamak
 • sparse: seyrek
 • spatial: uzamsal
 • specific: özgül
 • specificity: özgüllük
 • spectral: izgesel
 • spectrum: izge
 • spline: eğri
 • split: bölme
 • spread: yayılım
 • stable: kararlı
 • stack: yığın
 • stacked: yığılmış
 • state of art: güncel olan en iyi durum
 • standardize: belirli bir forma getirmek
 • standardization: tek tip yapma
 • stacking: yığma
 • stratified: kat kat olmuş
 • strided convolution: kademeli evrişim
 • stepsize: adım büyüklüğü
 • stimulation: dürtü
 • stochastic: rastgele
 • stochastic gradient descent: rasgele gradyan inişi
 • strategy: yordam
 • stratification: katmanla¸stırma
 • stress: gerilim
 • string: dizi
 • stride: adım kaydırma
 • structure: yapı
 • stump: ağaççık
 • subgraph: alt çizge
 • subset: altküme
 • subspace: altuzay
 • sum-product: toplam çarpım
 • supervised learning: gözetimli öğrenme
 • supervised: gözetimli
 • super resolution: süper çözünürlük
 • support: destek
 • support vector machines: destek vektör makinası
 • surface: yüzey
 • switching: geçişli
 • syntax: yazım biçimi
 • symbol: simge
 • symmetric: bakı¸sımlı
 • symptom: belirti
 • synchronization: eşzamanlama
 • system: dizge
 • squashing function: sıkıştırma fonksiyonu
 • SVM: Support vector machine

T

 • table: çizelge
 • tangent: teğet
 • task: görev
 • template: şablon
 • temporal: zamansal
 • term: terim
 • terminal: uç
 • test: sınama
 • text classification: metin sınıflandırma
 • theory: kuram
 • threshold: eşik
 • time delay: zaman gecikmeli
 • time series: zaman dizisi
 • timeout: zaman aşımı
 • token: jeton
 • toggle: geçiş
 • topographic: yerbetimsel
 • topological: ilingesel
 • tutorial: eğitim dokümanları
 • tuning: ayarlama
 • trace: iz
 • trade-off: ödünleşim
 • train: eğitim
 • train set: eğitim seti
 • trajectory: gezinge
 • transcribe: çevriyazmak
 • transfer learning: öğrenme aktarması
 • transform: dönüşüm
 • transition: geçiş
 • transpose: devrik
 • traveling salesman: gezgin satıcı
 • trellis: kafes
 • trending: gidişli
 • two-sided: iki yanlı

U

 • unbiased: yansız
 • unbalanced: dengesiz
 • unconstrained: kısıtlanmamış
 • underfitting: eksik öğrenme
 • unfold: açılmış
 • uniform distribution: tekdüze dağılım
 • univariate: tek değişkenli
 • unobservable: gözlenemeyen
 • unsupervised: gözetimsiz
 • unsupervised learning: gözetimsiz öğrenme
 • up sampling: sık örnekleme
 • utility: fayda

V

 • validation: geçerleme
 • validation set: doğrulama seti
 • validation loss: doğrulama kaybı
 • vanishing gradient: kaybolan eğim
 • vanishing: yok olmak
 • variance: değişinti
 • variational: değişimsel
 • varius: çeşitli
 • vector: yöney
 • version: sürüm
 • vigilance: tetiklik
 • virtual: sanal
 • voting: oylama
 • vulnerability: güvenlik açığı

W

 • weight: ağırlık
 • weight decay: kilo kaybı
 • winner-take-all: kazanan hepsini alır
 • word embedding: kelime gömme
 • wrapper: dürümcü

X

 • xor: dışlamalı veya

results matching ""

  No results matching ""